Dispozice prostor sloužících podnikání v č. p. 449 na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě

Radek Fila  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t  v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města

p r o n a j m o u t

 v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prostory sloužící podnikání:

 1) v č. p. 449 v I. NP o celkové výměře podlahové plochy 36,23 m2 v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí, za minimální roční nájem 1.500 Kč / m2 / rok, tj. 54.345 Kč bez DPH / rok. Prostory sloužící k podnikání jsou nabízeny k pronájmu od 01.04.2019.

Dispozice prostor k pronájmu:

Místnost nájemce                                                              28,97 m2

Úklidová místnost                                                             3,47 m2

WC                                                                                   3,79 m2

 

2) v č. p. 449 v I. NP o celkové výměře podlahové plochy 29,84 m2 v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí, za minimální roční nájem 1.500 Kč / m2 / rok, tj. 44.760 Kč bez DPH / rok. Prostory sloužící k podnikání jsou nabízeny k pronájmu od 01.04.2019.

Dispozice prostor k pronájmu:

Místnost nájemce                                                              26,69 m2

WC nájemce (1/2)                                                            2,11 m2 (1,06 m2)

WC návštěvníci (1/2)                                                        4,18 m2 (2,09 m2)

 

3) v č. p. 449 v I. NP o celkové výměře podlahové plochy 59,67 m2 v Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí, za minimální roční nájem 1.500 Kč / m2 / rok, tj. 89.505 Kč bez DPH / rok. Prostory sloužící k podnikání jsou nabízeny k pronájmu od 01.04.2019.

Dispozice prostor k pronájmu:

Místnost 1                                                                         15,43 m2

Místnost 2                                                                         20,60 m2

Místnost 3                                                                         8,25 m2

Chodba                                                                             12,24 m2

WC nájemce (1/2)                                                            2,11 m2 (1,06 m2)

WC návštěvníci (1/2)                                                        4,18 m2 (2,09 m2)

 

Stanovená výše nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání bude nájemcům navyšována každoročně o míru inflace. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním prostor – dodávka tepla, elektrické energie, vodného a stočného, ostatních provozních nákladů a zabezpečovacího zařízení.

 

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

 

Upozorňujeme zájemce o pronájem prostor sloužících podnikání, že nabízené prostory byly již v minulosti pronajímány, přičemž stav těchto prostor odpovídá jejich stáří.

Prostory sloužící podnikání se nabízejí k pronájmu v takovém technickém stavu, v jakém se t. č. nacházejí.

Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav pronajatých prostor. Tyto opravy a úpravy budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav či úprav budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav, bez jakéhokoliv finančního vypořádání v případě ukončení nájmu.

 

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory poskytne Správa bytů NMNM s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, e-mail: sprava.bytu@nmnm.cz, tel.: 776 731 678. Zájemci se mohou se stavem nabízených prostor seznámit při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí telefonické domluvě.

 

Písemná žádost o pronájem nabízených prostor sloužících podnikání musí obsahovat:

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku ročního základního nájemného v Kč / m2 / rok bez DPH

5/ specifikace požadovaných prostor

6/ způsob využití prostor

7/ stanovení doby nájmu v případě uzavírání smlouvy na dobu určitou

 

Žádost o pronájem musí být podána, v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 06.03.2019 v 9:00 hod.

 

Na čelní straně obálky bude uvedeno: „NEOTVÍRAT – pronájem prostor sloužících podnikání v č. p. 449“

Na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

 

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Pokud výběrová komise po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak s tímto žadatelem nebude nájemní smlouva uzavřena.

Soubory ke stažení