Městský úřad

MAS – VYHLÁŠENÍ VÝZEV PRO ŠKOLY V ROCE 2017

/ Jitka Zelená

NÁZEV VÝZVY: Výzva MAS Zubří země – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů, nelze realizovat MŠ. PLÁNOVANÉ VYHLÁŠENÍ VÝZVY: březen-duben/2017 …

MAS – VYHLÁŠENÍ VÝZEV PRO ŠKOLY V ROCE 2017

NÁZEV VÝZVY: Výzva MAS Zubří země – IROP – Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů, nelze realizovat MŠ.

PLÁNOVANÉ VYHLÁŠENÍ VÝZVY: březen-duben/2017

PLÁNOVANÉ UZAVŘENÍ VÝZVY: polovina května/2017

Další výzva je naplánovaná na září-říjen/2017

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝZVĚ:

Celková alokace 5 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena, maximální výše 5 000 000 Kč.

Evropský fond pro regionální rozvoj–95 %, spolufinancování–5 %.

Podporované aktivity (jedná se o investiční prostředky):

Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v ZŠ,

Podpora infrastruktury škol a školských zařízení pro SŠ, SOŠ a VOŠ,

Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v klíčových kompetencích, podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže, doplňková aktivita.

Potencionální žadatelé:

Kraje, Obce, Organizace zřizované nebo zakládané kraji, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Církve, Církevní organizace, Školy a školská zařízení v oblasti ZŠ, SŠ, SOŠ a VOŠ a další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVIT:

Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace, v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Rozšiřování kapacit ZŠ, SŠ, SOŠ a VOŠ mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou.

Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

OČEKÁVANÉ POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI:

Plná moc

Zadávací a výběrová řízení

Doklady o právní subjektivitě

Výpis z rejstříku trestů

Studie proveditelnosti

Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Výpočet čistých jiných peněžních příjmů

Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

Položkový rozpočet stavby

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení

Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení

KONTAKTY

Nově otevřená kancelář na Poliklinice v NMNM:

2. patro (číslo dveří 217-vedle ordinace MUDr. Holka)

Úřední hodiny prozatím pouze každé pondělí od 8:00 – 17:00

Kontaktní osoba: Lada Marková, 739 393 121, markova@zubrizeme.cz

I nadále pomáháme se šablonami – paní Zemanová:

Kontaktní osoba: Jarmila Zemanová, 731 575 342, zubrizeme@centrum.cz

Podrobné informace o výzvě/výzvách MAS:

http://zubrizeme.cz/vyzvy-irop/

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE