Městský úřad

Územně analytické podklady (5. úplná aktualizace – prosinec 2020)

/ Sylva Urbancová

Územně analytické podklady správního území ORP Nové Město na Moravě – 5 . úplná aktualizace byly zpracování v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., …

Územně analytické podklady správního území ORP Nové Město na Moravě – 5 . úplná aktualizace byly zpracování v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákona), a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou nástrojem územního plánování. Slouží k soustavnému a komplexnímu zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území. Slouží zejména jako podklad pro pořizování politiky územního rozvoje rozvoje, pro pořizování územně plánování dokumentace, jejich změn a aktualizací.

ÚAP obsahují omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity využití území), záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v ÚPD (rozbor udržitelného rozvoje území).

ÚAP jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumů území a periodicky po 4 letech se pořizuje jejich úplná aktualizace.

Pořizovatel:

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

Telefon: 566 598 412, 566 598 412

E-mail: dana.sklenarova@meu.nmnm.cz, sylva.urbancova@meu.nmnm.cz

 

Zpracovatel:

ARCHUM architekti s.r.o.,

Oldřichova 187/55

128 00 Praha 2 – Nusle

Původně vypracované Územně analytické podklady správního území ORP Nové Město na Moravě z roku 2008 byly realizovány za finanční podpory z Integrovaného operačního programu celkovou částkou 1 020 000 Kč z toho:

  • ze strukturálního fondu ERDF (fond Evropské unie) částkou 867 000 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
  • z národních veřejných zdrojů ČR, z dotace ze státního rozpočtu, částkou 153 000 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů).

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kariéra

Chcete pracovat pro Nové Město na Moravě nebo jeho příspěvkové organizace a obchodní společnosti. Seznamte se s volnými pozicemi nebo doporučte místo svým známým? Město nabízí nabízí širokou škálu zajímavých příležitostí. Naši zaměstnanci mají možnost dalšího rozvoje, vzdělávání a zvyšování kvalifikace.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE