Městský úřad

Územní plán Nové Město na Moravě – úplné znění po vydání změny č. 1

/ Josef Cacek

Územní plán Nové Město na Moravě – úplné znění po vydání změny č. 1 Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě jako příslušný správní orgán ve …

Územní plán Nové Město na Moravě – úplné znění po vydání změny č. 1

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě jako příslušný správní orgán ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), za použití § 54 stavebního zákona a použití § 171 až 174 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydalo na svém zasedání 16.12.2019 Změnu č. 1 Územního plánu Nové Město na Moravě formou opatření obecné povahy.

Do dokumentací „Změna č. 1 Územního plánu Nové Město na Moravě“ (textová a grafická část opatření obecné povahy) a „Územní plán Nové Město na Moravě – úplné znění po změně č. 1“ může dle § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout u správního úřadu, který opatření obecné povahy vydal (v listinné podobě na MÚ Nové Město na Moravě, odbor investic a odbor stavební a životního prostředí), na internetových stránkách https://radnice.nmnm.cz/ v části „Zajímavé oblasti“ v rubrice „Územní plánování“ pod heslem „Územní plán Nové Město na Moravě“.

Obsahem Změny č. 1 Územního plánu Nové Město na Moravě je zejména:

• zařazení do podmíněně přípustných funkcí plochy s rozdílným způsobem využití Plochy těžby nerostů – nezastavitelné (TN) následující využití: stavby a zařízení technické infrastruktury – zařízení pro nakládání s odpady.
• uvedení do souladu Územního plánu Nové Město na Moravě zejména s novelou vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, která nabyla účinnosti dne 29.01.2018 a další příslušnou legislativou
• aktualizace hranice zastavěného území
• vymezení koridoru dopravní infrastruktury a koridoru veřejně prospěšné stavby pro záměr úpravy silnice II/354 v úseku Petrovice – Hlinné

Datum nabytí účinnosti:12.3.2020

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 300
E-mail: posta@nmnm.cz

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
Atelier proREGIO. s.r.o., Brno
Ing. arch. Michal Hadlač
Mgr. Denisa Fejfarová
Mgr. Jakub Kura

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE