Vyhlášení programu: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obce s rozšířenou působnosti

Lenka Jamborová  Sdílet článek na nebo

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2019 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky v tomto programu jsou určeny na zachování a …

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2019 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Finanční prostředky v tomto programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů a projektovou dokumentaci.

Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 000 Kč.

Pro rok 2019 byla Městskému úřadu Nové Město na Moravě stanovena finanční kvóta 537 000 Kč.

Žádosti je možné podávat ode dne zveřejnění této výzvy.

Žádosti o poskytnutí příspěvku se podávají na předepsaném formuláři žádosti včetně povinných příloh na Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Uzávěrka příjmu žádostí je 28. 2. 2019.

Program administruje a další informace, konzultační a informační pomoc k postupu při zpracování žádostí podává Bc. Jana Mrkvičková, tel.: 566 598 406, e-mail: jana.mrkvickova@meu.nmnm.cz

Formuláře ke stažení ZDE

Soubory ke stažení