Městský úřad

Záměr prodeje nemovité věci – bytové jednotky 1+1 č. 1010/10 na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě

/ Radek Fila

Záměr prodeje nemovité věci – bytové jednotky v kat. území Nové Město na Moravě Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město …

Záměr prodeje nemovité věci – bytové jednotky v kat. území Nové Město na Moravě

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, jako výlučný vlastník níže uvedené nemovité věci

v y h l a š u j e

v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, následující

z á m ě r   j e j í h o   p r o d e j e

obálkovou metodou

1. Nemovitá věc nabízená k prodeji

Bytová jednotka č. 1010/10 vč. všech součástí a příslušenství, umístěná v 1.NP v domě č.p. 1010, 1011 (bytový dům) v kat. území Nové Město na Moravě (ul.Křičkova) o výměře podlahové plochy jednotky s příslušenstvím 42,11 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši 4211/133504 na společných částech domu č.p. 1010, 1011 a na pozemku p.č. 1029/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 430 m2 v kat. území Nové Město na Moravě za minimální kupní cenu ve výši 1.200.000 Kč.

2. Možnosti seznámení s prodávanou nemovitou věcí

Zájemci o koupi nabízené nemovité věci – bytové jednotky uvedené výše, se mohou s nabízenou nemovitostí seznámit (prohlídka bytové jednotky) v následně uvedených termínech :

1/ 15.2.2023 od 15:30 hod. do 15:45 hod.

2/ 1.3.2023 od 15:30 hod. do 15:45 hod.

na místě samém (kontaktní osoba: pan Milan Horňas, TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě, tel.: 773 771 857, e-mail.: milan.hornas@ts.nmnm.cz).

Písemná nabídka na koupi nabízené nemovité věci musí obsahovat:

jméno a příjmení zájemce

bydliště

rodné číslo

nabídku kupní ceny, minimálně však 1.200.000 Kč

telefonický a e-mailový kontakt

podpis zájemce

Nabídku mohou podat pouze ti zájemci, kteří složí – převedou na depozitní účet města Nové Město na Moravě vedený u KB a.s. č.ú.: 6015-1224751/0100 pod variabilním symbolem: 3112101010 popř. hotově na pokladně Městského úřadu Nové Město na Moravě, nejpozději do 14.3.2023 do 10 hodin jistinu (kauci) ve výši 10 000 Kč. Zájemcům, kteří nebudou úspěšní, se složená jistina (kauce) vrací do 30 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Nové Město na Moravě v příslušné věci. Složená jistina (kauce) se u vítězného zájemce započítává do zálohy na kupní cenu. V případě, že kupní smlouva nebude s vítězným zájemcem uzavřena nejpozději do 90 dnů od rozhodnutí Zastupitelstva města Nové Měst na Moravě v příslušné věci, může být dispozice zrušena nebo může nastoupit v pořadí další zájemce/i.

Prodej BJ bude realizován formou obálkové metody s tím, že termín otevírání obálek je stanoven na 15.3.2023, na Městském úřadě v Novém Městě na Moravě, v 15:30 hod., IV. patro – zasedací místnost. Prezence zájemců, včetně předání nabídek v zalepených obálkách, se uskuteční od 15:00 – 15:25 hod. tamtéž.

Nabídka na koupi musí být předána v zalepené obálce a na čelní straně obálky bude uvedeno:

NEOTVÍRAT – koupě BJ 1010/10“

Obálkového prodeje se může zúčastnit i pověřená osoba (zástupce), a to na základě předložené plné moci. Po otevření a přečtení všech nabídek oznámí zástupce vedení města jméno budoucího kupujícího, přičemž údaje jsou zapsány do protokolu o průběhu obálkového prodeje. Pokud dva nebo více zájemců učiní stejnou nabídku, je pouze mezi nimi proveden obálkový výběr. Zájemci učiní opakovanou nabídku, přičemž její výše musí být minimálně ve stejné výši jako nabídka původní. Tento postup se opakuje až do doby výběru jedné nejvyšší nabídky. Jako platná je považována poslední nabídka, která rozhodla o budoucím kupujícím.

Z doručených nabídek mohou být vyřazeny ty nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti.

4. Ostatní podmínky a informace

Schválení prodeje vítěznému zájemci podléhá dle příslušných ustanovení zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rozhodnutí Zastupitelstva města Nové Město na Moravě. V případě kdy vítězný a schválený zájemce neuzavře kupní smlouvu v termínu do 30 dnů ode dne doručení výzvy nebo písemného návrhu kupní smlouvy nebo dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy z důvodu nezaplacení kupní ceny, se složená jistina zájemci/kupujícímu nevrací. Kupní cena je splatná do 90 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo od zveřejněného záměru odstoupit.

Doplňující informace podá pan Milan Horňas, TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě, tel.: 773 771 857, e-mail.: milan.hornas@ts.nmnm.cz, případně MěÚ Nové Město na Moravě, odbor správy majetku města Nové Město na Moravě , tel. 724 775 895( M.Popelková – byty) a tel. 566 598 365 (ing. T.Vinklerová- prodej).

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE