Městský úřad

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 3524 v Novém Městě na Moravě, jehož součástí je stavba haly

/ Radek Fila

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města

p r o n a j m o u t

v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

  • pozemek parc. č. 3524 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 793 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e. v k.ú. Nové Město na Moravě. Prostory jsou nabízeny k pronájmu nejdříve od 01.01.2024 za minimální roční nájem 24.000 Kč bez DPH.

Stanovená výše nájemného za pronájem prostor sloužících podnikání bude nájemcům navyšována každoročně o míru inflace (možnost uplatňování ze strany města).

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít smlouvu do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou.

Prostory určené k pronájmu se nabízejí v takovém technickém stavu, v jakém se t. č. nacházejí. V objektu není k dispozici elektrická energie, voda ani tepelná energie pro vytápění.

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory poskytne Ing. Radek Fila, vedoucí správy majetku města, tel.: 723 190 997. Zájemci se mohou se stavem nabízených prostor seznámit při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí telefonické domluvě.

Písemná žádost o pronájem nabízených prostor musí obsahovat:

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku ročního nájemného v Kč / rok bez DPH

5/ způsob využití prostor

6/ stanovení doby nájmu v případě uzavírání smlouvy na dobu určitou

Žádost o pronájem musí být doručena na Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 02.11.2023 v 9:00 hod.

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Město si vyhrazuje nabídku pronájmu prostor zrušit a neuzavřít smlouvu o nájmu s žádným uchazečem.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE