Záměr pronájmu prostor sloužících k podnikání – stavba č.p.973 (budova teplárny) na ulici Hornická v Novém Městě na Moravě

Radek Fila  Sdílet článek na nebo

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města pronajmout  v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města pronajmout

 v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 S., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prostory sloužící k podnikání:

 1) stavbu technického vybavení č.p.973 na pozemku parc.č. 1187/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 696 m2 a část pozemku parc.č. 1188/6 ostatní plocha o výměře cca 408m2 vše v kat. území a obci Nové Město na Moravě, za minimální nájemné 420 000,- Kč za rok bez DPH. Prostory sloužící k podnikání jsou nabízeny k pronájmu od 1.1.2018. Nabízené prostory jsou nabízeny přednostně za účelem provozování lehké průmyslové výroby – dodávka tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody a výrobu elektrické energie, za podmínky, že nesmí dojít k výluce dodávky tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody do objektů v majetku města Nové Město na Moravě. Předmětem pronájmu není vnitřní vybavení nabízené nemovitosti, které slouží k výrobě tepelné energie a je ve vlastnictví třetí osoby, rovněž teplovodní síť není v majetku města.

 

Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním prostor.

 

Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu neurčitou s tříletou výpovědní dobou. Nájemné bude každoročně navyšováno o míru inflace předcházejícího roku, ostatní podmínky dohodou.

 

Upozorňujeme zájemce o pronájem prostor sloužících k podnikání, že nabízené prostory byly již v minulosti pronajímány, přičemž stav těchto prostor odpovídá jejich stáří.

Prostory sloužící k podnikání se nabízejí k pronájmu v takovém technickém stavu, v jakém se t.č. nacházejí.

 

Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav pronajatých prostor. Tyto opravy a úpravy budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav či úprav budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav, bez jakéhokoliv finančního vypořádání v případě ukončení nájmu.

 

Bližší informace zájemcům o nabízené prostory poskytne Ing. Radek Fila, tel.: 723 190 997, odbor správy majetku města Nové Město na Moravě. Zájemci se mohou se stavem nabízených prostor seznámit při prohlídce, která bude dohodnuta po předchozí telefonické domluvě.

 

Písemná žádost o pronájem nabízených prostor sloužících k podnikání musí obsahovat :

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku základního nájemného za celou dobu pronájmu v Kč bez DPH

5/ způsob využití prostor

 

Žádost o pronájem musí být podána v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.8.2017 v 9:00 hod.

 

Na čelní straně obálky bude uvedeno: „NEOTVÍRAT – pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p. 973“

Na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

 

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Pokud výběrová komise po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak s tímto žadatelem nebude nájemní smlouva uzavřena.

Bližší informace viz. přílohy

Soubory ke stažení