Městský úřad

Záměr pronájmu stánku pro provoz občerstvení u rybníku Koupaliště v Novém Městě na Moravě

/ Radek Fila

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 …

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města

p r o n a j m o u t

v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nemovitosti obsahující prostory sloužící podnikání:

pozemek parc. č. 3949 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e., včetně všech součástí a příslušenství v kat. území Nové Město na Moravě, za minimální roční nájem 15.000 Kč bez DPH.

Nemovitosti jsou nabízeny k pronájmu jako celek v předpokládaném termínu nejdříve od 16.05.2023.

Dohodnutá výše nájemného za pronájem nemovitostí bude nájemcům navyšována každoročně o míru inflace. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním prostor – elektrické energie, vývozu jímky a ostatních provozních nákladů, tyto náklady jsou hrazeny nad rámec nájemného. Nabízené prostory obsahují i přípojku vody z blízké studny s tím, že pokud bude nájemce chtít vodu užívat jako pitnou, musí si zajistit pravidelné rozbory vody a případně úpravu vody na své náklady.

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu do 30 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, a to bez udání důvodů.

Upozorňujeme zájemce o pronájem, že nabízené prostory / nemovitosti byly již v minulosti užívány, přičemž stav těchto prostor odpovídá jejich stáří. Prostory sloužící podnikání se nabízejí k pronájmu v takovém technickém stavu, v jakém se t. č. nacházejí.

Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav pronajatých prostor. Tyto opravy a úpravy budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav či úprav budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav, bez jakéhokoliv finančního vypořádání v případě ukončení nájmu.

Písemná žádost o pronájem nabízených prostor musí obsahovat:

1/ jméno a příjmení žadatele / název společnosti, datum narození / IČ, DIČ

2/ trvalé bydliště / sídlo podnikání

3/ kontakt – telefon, e-mail

4/ nabídku ročního nájemného v Kč / rok bez DPH

5/ způsob využití prostor, stanovení doby každoročního provozu (datum zahájení a ukončení provozu stánku), informace o plánované denní provozní době, případně další informace.

Žádost o pronájem musí být doručena na Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě. Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.04.2023 v 11:00 hod.

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny nabídky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti. Město si vyhrazuje nabídku pronájmu prostor zrušit a neuzavřít nájemní smlouvu s žádným uchazečem.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE