Městský úřad

Oznámení o přechodu nájmu bytu

/ Marcela Popelková

PŘECHOD NÁJMU BYTU K přechodu nájmu bytu dojde pouze po splnění podmínek stanovených § 2279 – 2284 občanského zákoníku. V případě, že jsou prokazatelně splněny podmínky pro …

PŘECHOD NÁJMU BYTU

 1. K přechodu nájmu bytu dojde pouze po splnění podmínek stanovených § 2279 – 2284 občanského zákoníku. V případě, že jsou prokazatelně splněny podmínky pro přechod nájmu bytu uvedené v § 2279-2284 občanského zákoníku, bere pronajímatel přechod nájmu bytu na vědomí.

 1. Pro případ přechodu nájmu bytu v „KoDuS“ po úmrtí původního nájemce na osobu, která nepatří do cílové skupiny, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, kterým bude vyloučeno použití ustanovení § 2285 o obnovování nájmu. Taková osoba musí vyklidit byt nejdéle do 30 dnů po uplynutí doby, na kterou byl nájem sjednán. V případě přechodu nájmu na osobu, která ke dni echodu nedosáhla osmnácti let, bude nájemní smlouva obsahovat ujednání, že nájem skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel;

 1. V případě že nedojde k přechodu nájmu bytu v „KoDuS“ podle § 2279 a násl. ObčZ a nájem bytu bude edmětem dědictví, bude město, jakožto pronajímatel bytu, postupovat podle § 2283 ObčZ. To znamená, že vypoví nájem s dvouměční výpovědní lhůtou nejpozději do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že nájemce zemřel, nedošlo k přechodu nájmu bytu, a kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo spravuje pozůstalost;

 1. Oznámení o přechodu nájmu musí doložit ten, kdo tvrdí, že na něj užívací právo přešlo. V případě sporu o tom, zda byly nebo nebyly splněny zákonem stanovené podmínky, nese důkazní břemeno oznamovatel. Pronajímatel má proto právo požadovat na osobách, které tvrdí, že na ně přešel nájem bytu podle uvedených ustanovení zákona, doložení splnění zákonem stanovených podmínek.

 1. Oznámení o přechodu nájmu se podává pověřenému správci bytu na formuláři, který tvoří přílohu č. 5 směrnice č. 1/2020 a je nedílnou součástí této směrnice.

 2. Osoba, na kterou přešel nájem, bude správcem bytu vyzvána k uzavření nové smlouvy, výše nájemného zůstává dle původního nájemního vztahu. Uzavřením nové smlouvy se ruší původní nájemní vztah. V případě, že nájemce nepodepíše návrh nové smlouvy, platí původní nájemní vztah.

 1. Nájem bytu po jeho přechodu v případě úmrtí skončí nejpozději do dvou let ode dne, kdy nájem přešel. To neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak to neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku 18 let; v tomto případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak (§ 2279, odst. 2. občanského zákoníku).

 1. V případě, že nebudou splněny podmínky pro přechod nájmu bytu a osoby žijící v bytě tento byt neopustí, bude k příslušnému soudu podána žaloba na vyklizení bytu.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE