Územní plán Nové Město na Moravě – návrh pro opakované veřejné projednání

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

K opakovanému veřejnému projednání je předkládán návrh nového územního plánu města. Dokumentace je k nahlédnutí od 02.03.2017 do 13.04.2017 na odboru stavebním a životního prostředí MěÚ Nové …

K opakovanému veřejnému projednání je předkládán návrh nového územního plánu města. Dokumentace je k nahlédnutí od 02.03.2017 do 13.04.2017 na odboru stavebním a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě (1. nadzemní podlaží, dveře č. 1.104 /ing. Lenka Jamborová/ a 3. nadzemní podlaží, dveře č. 1.304 /ing. arch. Josef Cacek/ – budova Vratislavovo nám. 103).
Dokumentace je zveřejněna v uvedenou dobu v úplné podobě rovněž v níže připojených přílohách.
Opakované veřejné projednání s odborným výkladem k dokumentaci se uskuteční ve čtvrtek 06. dubna 2017 od 16:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Novém Městě na Moravě.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tedy do 13. dubna 2017 (včetně) mohou občané uplatnit písemně připomínky, případně námitky u pořizovatele, tj. MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě (tiskopis pro případné připomínky nebo námitky je k dispozici u pracovníků odboru stavebního a životního prostředí, na podatelně MěÚ a rovněž u digitálně zveřejněné dokumentace).
K připomínkám a námitkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Vysvětlení k níže uvedeným přílohám v *.pdf formátu:

Textová část
A1_navrh -text návrhové části
A2_oduvodneni – text části odůvodnění

Výkresová část
vyk01_zcu – výkres základního členění území
vyk02_hlv – hlavní výkres
vyk03_vps – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
vyk04_kov – koordinační výkres
vyk05_sv – širší vztahy
vyk06_zpf – výkres předpokládaných záborů půdního fondu
vyk07_ti – technická infrastruktura
vyk08_di – dopravní infrastruktura

Soubory ke stažení