Městský úřad

Návrh Změny č.2 Územního plánu Nové Město na Moravě – opakované veřejné projednání

/ Sylva Urbancová

K opakovanému veřejnému projednání je předkládán návrh Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě pořizované zkráceným postupem. Opakované veřejné projednání se bude konat …

K opakovanému veřejnému projednání je předkládán návrh Změny č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě pořizované zkráceným postupem.

Opakované veřejné projednání se bude konat ve čtvrtek 26.5.2022 od 16:00 hodin v zasedací místnosti (4.NP) Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání, tj. do 2.6.2022 včetně, mohou občané u pořizovatele uplatnit písemné připomínky, a dotčené osoby námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Námitky a připomínky lze uplatnit pouze k částem, které byly po veřejném projednání Změny č. 2 měněny (veřejné projednání se konalo v prosinci 2021). 

V dokumentaci došlo zejména k těmto podstatným úpravám:

 • vypuštění zastavitelné plochy Z150 – Plochy bydlení hromadné BD vymezené na pozemcích parc.č. 3006/4, 3013/4 v k.ú. Nové Město na Moravě
 • vypuštění zastavitelné plochy Z151 – Plochy dopravy jiné (místní) DX vymezené na části pozemku parc.č. 3800/31 v k.ú. Nové Město na Moravě
 • vypuštění zastavitelných ploch Z155 – Plochy smíšené obytné – městské SM a Z156 – Plochy veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch PP vymezených na pozemcích parc.č. 3495/57, 3495/59 v k.ú. Nové Město na Moravě
 • vypuštění zastavitelné plochy Z164 – Plochy smíšené obytné – venkovské SV vymezené na pozemcích parc.č. 500/1, 500/3, 502/4 v k.ú. Slavkovice
 • vypuštění zastavitelné plochy Z157 – Plochy dopravy jiné (místní) DX vymezené na pozemcích parc.č. 3041/21, 3041/22 v k.ú. Nové Město na Moravě
 • vypuštění zastavitelné plochy Z161b – Plochy dopravy jiné (místní) DX vymezené na pozemcích parc.č. 3034/1, 3034/2, 3034/3, 3037/12, 3037/13, 3037/50, 3037/140, 3037/145, 3037/153, 3037/158, 3037/161, 3037/163, 3037/174, 3930/1 v k.ú. Nové Město na Moravě
 • zastavitelná plocha Z161a – Plochy dopravy jiné (místní) DX vymezená na pozemcích parc.č. 3037/139, 3037/148 v k.ú. Nové Město na Moravě je nově určena pouze pro realizaci cyklostezky a doprovodné zeleně
 • vypuštění zastavitelné plochy Z154 – Plochy smíšené obytné – venkovské SV vymezené na části pozemku parc.č. 262/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM; namísto této zastavitelné plochy byla nově vymezena územní rezerva R13 (SV)
 • vypuštění zastavitelné plochy Z160 – Plochy smíšené obytné – venkovské SV vymezené na pozemcích parc.č. 311/1, 311/6, 311/17, 324, 335/1 v k.ú. Pohledec;
 • vypuštění části koridoru pro umístění veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury vymezený na pozemcích parc.č. 225/1, 343/1, 343/8, 345/1, 348/5, 348/7, 348/8 v  k.ú. Petrovice u NMNM
 • úprava západní hranice zastavitelné plochy Z77b – Plochy smíšené obytné – venkovské SV vymezené na pozemích parc.č. 622/3, 622/20, 623/1 v k.ú. Pohledec – nově se hranice nachází ve vzdálenosti 5 m od katastrální hranice potoka Bezděčka
 • zmenšení zastavitelné plochy Z163 – Plochy smíšené obytné – venkovské SV – nově je vymezena pouze na pozemku parc.č. 42/2 v k.ú. Pohledec
 • zmenšení zastavitelné plochy Z100a – Plochy smíšené obytné – venkovské SV vymezené na pozemcích parc.č. 226, 229/4, 240/3, 241/1 v k.ú. Jiříkovice u NMNM při zachování požadavku vyhlášky č. 501/2006 Sb. na minimální šíři veřejného prostranství obsahující komunikaci; u této plochy bylo změněno funkční využití – nově je vymezena jako Plocha dopravy jiné (místní) DX s podmínkou výsadby liniové zeleně
 • nastavení specifické podmínky pro zastavitelnou plochu Z14 – Plochy smíšené obytné – městské SM a přestavbovou plochu P2 – Plochy smíšené obytné – městské SM – výšková regulace zástavby bude max. 4.NP včetně podkroví
 • úprava podmínek prostorového uspořádání stanovených pro plochy Zeleň – zahrady a sady (ZZ) – koeficient zeleně min. 0,8; max. výměra užitkových staveb 100 m2

Dokumentace je vystavena k veřejnému nahlédnutí od 25.4.2022 do 2.6.2022 u pořizovatele – Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí (1. nadzemní podlaží, dveře č. 1.105 – budova Vratislavovo nám. 103).

Kontaktní osoba: Ing. Sylva Urbancová, tel. 566 598 412, sylva.urbancova@meu.nmnm.cz

 

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

 • Pondělí08.00 – 18.00
 • Středa08.00 – 17.00
 • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

 • Úterý07.30 – 15.00
 • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE