Územní plán Nové Město na Moravě

Josef Cacek  Sdílet článek na nebo

Územní plán Nové Město na Moravě Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších …

Územní plán Nové Město na Moravě

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vydalo na svém zasedání 05.03.2018 Územní plán Nové Město na Moravě formou opatření obecné povahy.

Územní plán Nové Město na Moravě řeší zejména: vymezení zastavěného území; základní koncepci rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot; urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně; koncepci veřejné infrastruktury; koncepci uspořádání krajiny; stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití; vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit; vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo; vymezení ploch a koridorů územních rezerv; vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie; stanovení pořadí změn v území.

Do Územního plánu Nové Město na Moravě (textová a grafická část opatření obecné povahy v tištěné podobě) může dle § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a odboru investic.

Datum nabytí účinnosti:

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 300
E-mail: posta@nmnm.cz

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o., Brno
Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.
Ing. arch. Iveta Raková
Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D.

Soubory ke stažení