Městský úřad

Územní plán Nové Město na Moravě

/ Josef Cacek

Územní plán Nové Město na Moravě Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších …

Územní plán Nové Město na Moravě

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě v souladu s § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů vydalo na svém zasedání 05.03.2018 Územní plán Nové Město na Moravě formou opatření obecné povahy.

Územní plán Nové Město na Moravě řeší zejména: vymezení zastavěného území; základní koncepci rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot; urbanistickou koncepci, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně; koncepci veřejné infrastruktury; koncepci uspořádání krajiny; stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití; vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit; vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo; vymezení ploch a koridorů územních rezerv; vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie; stanovení pořadí změn v území.

Do Územního plánu Nové Město na Moravě (textová a grafická část opatření obecné povahy v tištěné podobě) může dle § 173 odst. 1 správního řádu každý nahlédnout na Městském úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebním a životního prostředí a odboru investic.
Územní plán Nové Město na Moravě v jeho interaktivní podobě můžete navštívit zde interaktivní územní plán Nové Město na Moravě

Datum nabytí účinnosti:

Zadavatel:
Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 300
E-mail: posta@nmnm.cz

Pořizovatel:
Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel: 566 598 404
E-mail: posta@nmnm.cz

Zhotovitel:
ARCHTEAM ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ s.r.o., Brno
Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.
Ing. arch. Iveta Raková
Mgr. Ing. arch. Anežka Sedláková, Ph.D. et Ph.D.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE