Městský úřad

Územní plán Kadov – veřejné projednání

/ Linda Nejedlá

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Kadov, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § …

Územní plán Kadov – veřejné projednání

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Kadov, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje veřejné projednání návrhu Územního plánu Kadov.

Veřejné projednání se bude konat ve čtvrtek 23. 5. 2024 od 15:00 v budově Obecního úřadu Kadov, Kadov č. p. 51.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 30. 5 .2024 včetně, mohou občané u pořizovatele (MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě) uplatnit písemné připomínky, a dotčené osoby námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dokumentace je vystavena k veřejnému nahlédnutí od 22. 4. 2024 do 30. 5. 2024 u pořizovatele – Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí (1. nadzemní podlaží, dveře č. 1.105 – budova Vratislavovo náměstí 103) a na Obecním úřadu Kadov.

Hlášení závad

Webová aplikace Hlášení závad umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v dané obci, městské části nebo ve vymezeném území. Občané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací je možné včas reagovat a nahlášený problém vyřešit. Z důvodu přehlednosti zůstávají ve veřejné části aplikace vyřešená Hlášení pouze po dobu 30 dnů.

Kdy nás navštívit

Úřední hodiny:

  • Pondělí08.00 – 18.00
  • Středa08.00 – 17.00
  • Čtvrtek08.00 – 14.00

Provozní doba:

  • Úterý07.30 – 15.00
  • Pátek07.30 – 13.00

Pracoviště úřadu můžete navštívit kterýkoliv den v týdnu. Ve dnech pondělí, středa a čtvrtek jsme Vám k dispozici k vyřízení Vašich záležitostí. Dny úterý a pátek slouží ke zpracování Vašich žádostí, provádění kontrolní činnosti a místního šetření. Může se proto stát, že konkrétní úředník bude mimo pracoviště a je vhodné se předem dohodnout na Vaší návštěvě

VŠECHNY KONTAKTNÍ INFORMACE